Strategie en doelstellingen


Als organisatie is het cruciaal te weten welke
richting u opgaat. QFA helpt u deze richting te
bepalen door interne sterken en zwakten en
externe kansen en bedreigingen voor uw
organisatie te analyseren.
Door deze zogenaamde SWOT analyse te
vertalen in een confrontatiematrix
worden de strategische opties voor de lange
termijn inzichtelijk.QFA werkt altijd binnen de bredere kaders van deze lange termijn visie en strategie. De kracht van QFA ligt in het opstellen van concrete doelstellingen met een bijbehorende overzichtelijke planning om deze te realiseren. Doelstellingen worden geformuleerd volgens het SMART principe (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden). Van organisatie tot afdelingsniveau en van de zeer korte tot lange termijn.


Referenties

"Voor mij betekende de samenwerking
met QFA een vernieuwde kennis-making met kwaliteitsmanagement."

Jaap van Wijck,
adviseur Ondernemersklankbord.
-------------------------------------------------